topLogoSpacer
 
 

Kampen skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Refleksaksjonen starter mandag 24.11.14
Publisert: 20-11-2014 skrevet av: FAU/Trafikkgruppa

Årets reflekskampanje starter mandag 24. november og varer t.o.m. fredag 13. februar, altså frem til vinterferien.

FAU trafikkgruppe ønsker å motivere alle elevene til å bruke refleksvest, og arrangerer hvert år en reflekskampanje for alle elever ved Kampen skole. Dette er ikke bare en kampanje for økt trafikksikkerhet, men også en konkurranse mellom trinnene på skolen.

Hver gruppe/klasse skal i år konkurrere om å ha høyest andel refleksvestbrukere. Etter vinterferien vil det utropes 2 vinnere – en gruppe/klasse i 1.-4. trinn og en klasse i 5.-7. trinn. Premien er på 1500 kr.

Støtt opp om vår kampanjen og hjelp ditt barn å huske refleksvesten.

Elever som har mistet sin refleksvest, kan henvende seg på skolens kontor.

Foreldreaksjon mot kutt i skolen
Publisert: 14-11-2014 skrevet av: FAU leder/Linda Øverland

Til alle foreldre som har barn på Kampen Skole.
 
Som kjent får Stavanger kommune lavere skatteinntekter og må kutte i budsjettene. Forslagene til kutt vil få store konsekvenser for alle skolene i kommunen, inkludert Kampen Skole. Se vedlegget.

fileicon 
Poster Skolebudsjettet-2.pdf

 

 

 
Vår skole vil kunne få redusert sitt driftsbudsjett med 1 million og dette betyr at ca. 1-3 lærerstillinger vil forsvinne og skolen vil kun ha midler til å gi elevene det lovpålagte tilbudet. Konsekvensene blir at styrkingstimene på alle trinn må tas bort og dette vil særlig ramme første trinn og arbeidet med tidlig innsats for å sikre god skolestart. I dag har første trinn mindre grupper fremfor store klasser, men det vil ikke la seg gjøre. Andre konsekvenser blir at elever som trenger ekstra støtte for å klare kompetansemålene i Læreplanen vil få redusert eller miste denne ekstra støtten, at SFO må redusere driften, at bibliotekordningen kan få redusert drift og at det viktige forebyggende sosialpedagogiske tilbudet vil bli redusert.
 
FAU på skolene i Stavanger står samlet i å vise politikerne at de må skjerme skolene. Skolenes FAU oppfordrer alle som ønsker å vise sin misnøye med kuttforslagene i skolen signere dette oppropet. Jeg har signert og håper du vil signere også:

http://www.opprop.net/signatures/ikke_la_kuttene_ramme_skolen_og_barna_vare_hardest/ 
 

Med vennlig hilsen
Linda Øverland
Leder FAU Kampen Skole

Stor trivsel på Kampen skole
Publisert: 07.11.2014

picture
 

I uke 43 deltok elever på 1.-7.trinn i høstens trivselsundersøkelse. 94 % av elevene forteller at de alltid eller nesten alltid trives på skolen. Dessverre sier 1,5 % at de nesten aldri trives på skolen. 90 % forteller at de aldri eller nesten aldri blir ertet eller plaget. 1 %  forteller imidlertid at de blir ertet og plaget mange ganger.

Vi vil fortsatt ha stort fokus på trivselsfremmende tiltak og setter i verk tiltak når elever forteller om mistrivsel og eller erting/plaging.

TRIVES DU PÅ SKOLEN?

Kampen skole

Alltid

Nesten alltid

Noen ganger

Nesten aldri

2014 høst

70 %

24 %

4,5 %

1,5 %

 

BLIR DU ERTET ELLER PLAGET PÅ SKOLEN?

Kampen skole

Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Mange ganger

2014 høst

69 %

21 %

9 %

1 %

 

Mobbing på Kampen?
Publisert: 03.11.2014 skrevet av: Anne Kirsti D. Grytten

I Stavanger Aftenblads papir- og nettutgave 03.11.14 er Kampen skole nevnt som en av fem stavangerskoler som er blitt pålagt å gjøre strakstiltak grunnet høye mobbetall over tid. Tallene som Stavanger Aftenblad bruker i artikkelen går tilbake til 2007 og er hentet fra den nasjonale undersøkelsen «Elevundersøkelsen» som elvene på 7.trinn besvarer.

Det stemmer at Kampen skole har hatt høye mobbetall. Som følge av dette tok skolen fra og med skoleåret 2009-10 i bruk RESPEKT programmet som bl. annet har til hensikt å bedre læringsmiljøet, minske problematferd og hindre mobbing.

Alle elever har en lovfestet rett til et godt psykososialt skolemiljø (Kap. 9A i Opplæringsloven).

 • Vi arbeider aktivt med trivselsfremmende tiltak på trinn- og skolenivå gjennom hele året
 • Vi har månedlige RESPEKT mål som fokuserer på et positivt samspill mellom elevene
 • Vi har spesifikke tiltak på ulike trinn som har til hensikt å bedre det psykososiale miljøet
  • 2.trinn: SmART
  • 4.trinn: Psykologisk førstehjelp
  • 5.trinn: ART gruppe og ART på klassenivå
  • 7.trinn: Aktivitetsgruppe
 • Vi setter i verk tiltak etter våre trivselsundersøkelser og ellers gjennom skoleåret når vi selv ser eller hører om elever som ikke trives eller blir utsatt for erting og plaging og når vi får melding fra foresatte om at deres barn ikke trives eller blir utsatt for erting, plaging eller mobbing
 • Vi har plikt til å undersøke saker som handler om mobbing og sette i verk tiltak, både på kort og lang sikt
 • To ganger i året blir elevenes psykososiale skolemiljø drøftet i skolemiljøutvalget og i skolens driftsstyre der ansatte, elever, foresatte og en representant fra kommunen er til stede i begge møter

Høst og vår blir våre elever gjennom skolens egen trivselsundersøkelse spurt om trivsel, erting og plaging. De siste årene har elevenes trivsel økt. Fjorårets undersøkelse viser at 95,4 % av elevene alltid eller nesten alltid trives på skolen, mens 0,6 % forteller at de nesten aldri opplever trivsel. 91 % av elevene forteller at de aldri eller nesten aldri opplever å bli ertet og plaget på skolen. Dessverre forteller 1 % at de mange ganger blir ertet eller plaget på skolen.

Resultatet fra høstens trivselsundersøkelse vil bli lagt ut på skolens hjemmeside når tallene er klare.

I Elevundersøkelsen fra 2013 var det ingen elever på 7.trinn som rapporterte om mobbing.

BlimE-dansen 2014
Publisert: 27.10.2014 skrevet av: Joar Bersagel

picture
 

Trykk her for å se årets BlimE-dans!

Se flere forsideartikler >>

 
 
.