topLogoSpacer
 

Byfjord skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Stavangersanger
Publisert: 19.11.2014 skrevet av: Eirik Smith

Idag hadde 1. klasse besøk fra den kulturelle skolesekken. Temaet for forestillingen var Stavangersanger. Elevene hadde på forhånd øvd på sangene, og bidro godt med det de kunne, etterpå fikk de skryt for den gode innsatsen. Komla med dott, Riskafjord og Anna Malena var noen av sangene som ble fremført, Johan fikk seg en skikkelig løpetur ned Søragadå.

Litt informasjon om forestillingen:  http://www.minskolesekk.no/web/dks.nsf/oppTitle/Stavangersanger%20og%20regler%202014%20-%202015?opendocument

picture
 
picture
 

 

Ny frist 25.november .
Publisert: 13/11.2014 skrevet av: Wenche Andersen Viga

Gjelder foreldre / foresatte på 3. og 6.trinn.

Forlenget frist for å besvare foreldreundersøkelsen.

Det var ved fristens utløp 53 % som hadde svart på foreldreundersøkelsen.

 Din/ deres  tilbakemelding er viktig for oss.

Her finner dere link til å gjennomføre foreldreundersøkelsen. Trykk her

Under finner dere litt informasjon om foreldreundersøkelsen. Elevene får med seg brukernavn (anonymt) og informasjon i sekken som ranselpost mandag uke 45.

http://www.udir.no/Upload/Brukerundersokelser/Informasjonsbrev/Brukerundersokelser_informasjonsbrev_bm.pdf

HMS
Publisert: 17-11-2014 skrevet av: Wenche Andersen Viga

 Denne uka har vi ekstra fokus på HMS både for små og store.

Skolemiljøutvalget organiserer ulike aktiviteter i Jylits.

Elevene kan velge mellom en mengde aktiviteter (sangleker, brentball, tikken, politi og tyv, boksen av og monsterleken)

Tirsdag og torsdag blir det Røris i Tastahallen.

Dette blir kjekt!

FORELDREUNDERSØKELSEN SFO 2014
Publisert: 17.11.2014 skrevet av: Sevgi

 

FORELDREUNDERSØKELSE – SFO 2014

Foreldrekartleggingen er en del av Stavanger kommunes skolevurderingsverktøy. Målsettingen med spørreundersøkelser til foresatte er å bidra til en stadig pågående dialog mellom foresatte og skole om “den gode skole.” Foreldreundersøkelsen er ment å fungere som en kartlegging av her-og-nå-situasjonen, og samtidig være utgangspunkt for skolebaserte satsingsområder/ utviklingstiltak.

I uke 47 leveres Foreldreundersøkelsen ut i papirformat til foreldre med barn på 2. årstrinn som benytter seg av skolefritidstilbudet. Vi setter stor pris på om foresatte tar seg tid til å besvare undersøkelsen. En høy svarprosent vil gi den enkelte skole et godt bilde over hva skolens SFO gjør bra, og hva skolen bør jobbe mer med.

I fjor besvarte 80 prosent av foresatte spørreskjemaet. Resultater fra undersøkelsen ga verdifulle tilbakemelding på en rekke områder. Resultatene fra foreldreundersøkelsene brukes både til oppfølging og utvikling av kommunens skole- og skolefritidstilbud generelt og i forhold til spesifikke utviklingstiltak ved den enkelte skole.

Du finner en oversikt over skolenes resultater på nettstedet Stavangerskolen.no.  Mange skoler har også lagt ut resultater fra fjorårets SFO-undersøkelse på skolens nettsider under ”våre resultater.”

Foreldrekartleggingen er anonym. Foresatte returnerer spørreskjemaet i lukket svarkonvolutt til skolen/sfo. Skolene returnerer de foresattes svarkonvolutter uåpnet til Oppvekst og levekår.

Svarfristen er fredag 28. november. Vi håper at alle tar seg tid til å svare.


Med vennlig hilsen

 Per Haarr

direktør

Oppvekst og levekår

Tema mobbing
Publisert: 12.11.2014 skrevet av: Kjersti Schibevaag

SLIK SKAL MOBBESAKER HÅNDTERES (tatt fra Utdanningsdirektoratet)

§  Kapittel 9 i opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til et godt psykososialt miljø.

§  Alle ansatte har undersøkelsesplikt ved mistanke eller varsling om mobbing. Dersom det er noe skolen bør følge opp, skal den ansatte varsle rektor

. §  Rektor har plikt til å sørge for at alle sakene det blir varslet om, blir fulgt opp. Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak.

§  Hvis foreldre ber om tiltak for en elev, skal rektor fatte et enkeltvedtak der han eller hun skriver hvilke tiltak som blir satt i gang for å forbedre situasjonen. Tiltakene skal begrunnes

§  Enkeltvedtaket, som skal sendes til foreldre, skal også inneholde informasjon om klagerett.

For Byfjord skole

* Vi viser til vår egen Handlingsplan mot mobbing, se i høyre-menyen

Se flere forsideartikler >>

 
 
.